Home :: Relay "Ubermensch"

Nickname
Ubermensch
OR Address
158.69.35.227:9001
[2607:5300:203:3888:158:69:35:227]:9001
Contact
admin AT ubermen DOT net
Dir Address
158.69.35.227:9030
Exit Address
none
Observed Bandwidth
21.97 MB/s
IPv4 Exit Policy Summary
accept: 20-23
IPv6 Exit Policy Summary
accept: 20-23
Exit Policy
reject 0.0.0.0/8:*
reject 169.254.0.0/16:*
reject 127.0.0.0/8:*
reject 192.168.0.0/16:*
reject 10.0.0.0/8:*
reject 172.16.0.0/12:*
reject 158.69.35.227:*
accept *:20-23
accept *:43
accept *:53
accept *:79-81
accept *:88
accept *:110
accept *:143
accept *:194
accept *:220
accept *:389
accept *:443
accept *:464
accept *:465
accept *:531
accept *:543-544
accept *:554
accept *:563
accept *:587
accept *:636
accept *:706
accept *:749
accept *:873
accept *:902-904
accept *:981
accept *:989-995
accept *:1194
accept *:1220
accept *:1293
accept *:1500
accept *:1533
accept *:1677
accept *:1723
accept *:1755
accept *:1863
accept *:2082-2083
accept *:2086-2087
accept *:2095-2096
accept *:2102-2104
accept *:3128
accept *:3389
accept *:3690
accept *:4321
accept *:4643
accept *:5050
accept *:5190
accept *:5222-5223
accept *:5228
accept *:5900
accept *:6660-6669
accept *:6679
accept *:6697
accept *:8000
accept *:8008
accept *:8074
accept *:8080
accept *:8082
accept *:8087-8088
accept *:8232-8233
accept *:8332-8333
accept *:8443
accept *:8888
accept *:9418
accept *:9999
accept *:10000
accept *:11371
accept *:19294
accept *:19638
accept *:50002
accept *:64738
reject *:*
Effective Family Members
01F73DBD9B56C31E3D3AAEB95F8CF1DEB7D9A72F
Alleged Family Members
none
Fingerprint
01F73DBD9B56C31E3D3AAEB95F8CF1DEB7D9A72F
Flags
Exit Exit Fast Fast Guard Guard HSDir HSDir Running Running Stable Stable V2Dir V2Dir Valid Valid
Host Name
tor-exit.ubermen.net
Country
Canada Canada
AS Number
AS16276
AS Name
OVH SAS (BGP)
First Seen
2020-04-13 18:00:00
Last Restarted
2020-06-17 18:50:36
Consensus Weight
0.00032099677 (23800)
Platform
Linux